Září 2014

Andělé o stresu

30. září 2014 v 16:01 Zprávy od andělů

Andělé - o stresu:

Stres je zbraní Temnoty proti lidem na této planetě.
Temnota seslala bytosti Stresu na Zemi, aby ubíjely lidstvo.
Tyto bytosti působí jako neviditelní upíři, kteří vysávají životní sílu z lidí.
Temnota se prostřednictvím těchto bytostí živí energií lidí.

Lidé, kteří se poddají stresu, jsou stahováni do nižších vibrací a jejich čakry se zablokují a nemohou přijímat dostatek vyživující vesmírné energie. Tento stav je velmi nepříznivý pro energii a zdraví postiženého člověka.

Někteří lidé jsou stresem sužováni trvale, takže ani nevnímají, že jsou takto postiženi a zablokování dostatečného příjmu vesmírné energie považují za normání stav.

Braňte se stresu. Nedopusťte, aby vás oslaboval.
Najděte pro sebe přijatelnou možnost odreagování se a uvolnění.

Žádejte své anděly o pomoc.
Andělé z vás mohou sejnou břímě, které vás tíží.
Stačí jenom požádat a věřit.

Můžete použít následující modlitbu:

Já jsem, já jsem, já jsem.
Žádám své anděly o pomoc.
Stůjte při mně a sejměte ze mě moje břímě.
Dejte mi pocítit lásku, klid a víru, že jsem pod ochranou Stvořitele.
Děkuji.

Žádejte své anděly, aby vám dali pocítit lásku k životu a víru ve spravedlivý řád světa.

Až se zbavíte stresu a uvolníte svá energetická centra, bude vámi procházet Boží Světlo a Boží Láska, což jsou velmi silné vesmírné energie, které zvýší vaše vibrace a pomohou vám najít klid a mír.

Láska a Světlo, které procházejí aurou lidí, jsou přes tyto osoby dále vyzařovány do okolního prostoru a léčí všechny lidi v okolí těchto osob.

My, andělé, jsme tu pro vás.
Jsme tu pro každého, kdo nás požádá o pomoc.


Text je channeling - přijala Simona Matějíčková
Tento článek lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem,
pokud bude připojen aktivní odkaz na tyto stránky www.jdu-za-svymi-sny.blog.cz ,
včetně celé této poznámky.
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Archanděl Michael

25. září 2014 v 23:12 Andělé - jména
Jméno Michael znamená "ten, kdo je jako Bůh" nebo "ten, kdo vypadá jako Bůh."
Archanděl Michael je vůdcem archandělů.
Vede řád andělů, který je znám jako "Ctnostní", a dohlíží na ži­vot nositelů světla.

Jeho hlavním úkolem je zbavovat zemi a její obyvatele toxinů spojených se strachem. Lidé, kteří si zajistí jeho spolupráci, se nazývají "nositelé světla," a Michael po nich žádá, aby se zabývali duchovním vyučováním nebo léčbou, a to profe­sionálně nebo příležitostně.

Michael byl inspirací vůdců a nositelů světla již v dávné minu­losti, kdy v Ráji učil Adama, jak má obdělávat půdu a starat se o rodinu. Johanka z Arku řekla svým inkvizitorům, že to byl archanděl Michael, který jí dal impuls a odvahu k tomu, aby ved­la Francii ve Stoleté válce. V roce 1950 byl kanonizován jako sv. Michal, "patron policistů", protože pomáhá hrdinnými činy a statečností.

Archanděl Michael je neobyčejně vysoký a hezký a obvykle nosí meč, který používá k tomu, aby nás osvobodil od nástrah strachu. Když je nám nablízku, můžete vidět jiskry nebo záble­sky světle modrého nebo nafialovělého světla...

Michael je rovněž neuvěřitelně dovedný při opravách elektri­ckých a mechanických přístrojů, včetně počítačů. Častokrát jsem ho přivolala, aby mně pomohl s nefunkčními telefony, faxy a vše­mi typy elektroniky, a vždy se dostavil.

Michael vede a řídí ty, kteří mají pocit, že bloudí nebo si neumí poradit se smyslem života či kariérou v práci. Dokáže stimulovat nemotivované nebo bázlivé, aby začali jednat. Michael vám rov­něž řekne, jaký další krok byste měli učinit.

Pomáhá:
* v obětavosti a oddanosti vlastním názorům
* v nabytí odvahy
* v navádění na správnou cestu
* v nabytí energie a vitality
* v nalezeni smyslu života, a to ve všech aspektech
* v získání motivace
* s ochranou
* s vyčištěním prostoru
* s uvolněním ducha
* v získání sebevědomí

INVOKACE
Přivolejte Michaela kdykoliv se něčeho bojíte nebo se cítíte zra­nitelní. Okamžitě se objeví, dodá vám odvahu a zajistí vaši bez­pečnost, jak fyzicky, tak emocionálně. Pocítíte jeho bojovnou pří­tomnost. Bude se vám zdát, že vás chrání láskyplný tělesný strážce. Každý, kdo by měl v úmyslu vám ublížit, si to rozmyslí.

Michael nevyžaduje žádnou formální invokaci a přijde ke kaž­dému, kdo ho zavolá. Stačí, když si například pomyslíte:
"Archanděle Michaeli, přijď, prosím, ke mně. Potřebuji tvoji po­moc!"
Pak v duchu popište situaci, s kterou chcete pomoci. Jak jsem se již zmínila dříve, poznáte, že je u vás, když pocítíte jeho cha­rakteristickou teplou energii.

Zdroj: www.nakridlechandelu.cz

Archanděl URIEL

22. září 2014 v 14:58 Andělé - jménaJméno Uriel znamená "Bůh je světlo", "Boží světlo" nebo "Boží oheň",
protože tento archanděl osvětluje situace a poskytuje prorocké informace a varování.

Uriel například varoval Noa před nadcházející potopou, pomohl proroku Ezrovi interpretovat mystické předpovědi o příchodu Mesiáše a přinesl lidstvu kaba­lu. Urielovi je rovněž připisováno, že věnoval lidstvu znalosti alchymie - schopnost proměňovat základní kovy ve vzácné i schopnost zjevovat se ve vzduchu.

Uriel je pokládán za nejmoudřejšího anděla.
Je čímsi jako sta­rým mudrcem, na kterého se můžete obrátit, potřebujete-li něja­ké intelektuální informace, praktická řešení a tvůrčí nápady. Mís­to, abyste chodili za mudrcem k hoře, přijde Uriel okamžitě za vámi.

Nicméně osobnost Uriela není při příchodu tak výrazná, jako například Michaelova.
Nemusíte si ani uvědomit, že Uriel přišel zodpovědět vaše modlitby, dokud si nevšimnete, že se ve vaší mysli objevil nějaký skvělý nový nápad.

Snad díky jeho spojení s Noem i jeho úzkému vztahu s takový­mi elementy počasí, jako je hrom a blesk, je Uriel pokládán za archanděla, který pomáhá se zemětřeseními, záplavami, požáry, hurikány, tornády, přírodními pohromami a změnami na země­kouli. K odvrácení takových událostí nebo k nápravě škod přivolejte Uriela.

Pomáhá:
* s alchymií
* s božskou magií
* s klimatickými změnami na zeměkouli
* s řešením problémů
* s duchovním pochopením
* se studiem, testy a studentům
* s počasím
* se psaním

INVOKACE
Protože má Uriel tolik schopností a pomáhá v tolika sférách života, vyplatí se přivolávat ho pravidelně. Myslete na něho jako na učitele, který dohlíží na životní lekce. Jeden z hlavních způsobů, jímž nám pomáhá, spočívá v tom, že nám poskytuje dodatečné informace ke kompetentním rozhodnutím. V takových případech ho přivolávejte následujícím způsobem.

"Archanděle Urieli, žádám tě o tvoji moudrost v (popište situaci, o kterou se vám jedná). Potřebuji co nejvíce informací, abych si udělal jasno v celé situaci. Pomoz mně, prosím, učinit informované rozhodnutí, abych viděl situaci ze všech perspektiv. Pomoz mně, prosím, jasně slyšet a chápat tvé informace a přistupovat k nim s tak otevřenou myslí, jak je jen možné. Děkuji ti, Urieli."

Zdroj: www.nakridlechandelu.cz

Lakšmí

20. září 2014 v 22:24 Témata léčebných meditacíJméno Lakšmí je odvozeno ze sanskrtského slova Laksya, které znamená "cíl" nebo "záměr."
Lakšmí je krásná měsíční bohyně blahobytu a štěstí s nazlátlou pletí, která přináší každému hojné dary.
Reprezentuje rovněž krásu, čistotu, štědrost a opravdové štěstí.

Říká se, že se vynoři­la z mořského víru s dary a lotosovými květy a byla tak krásná, že ji všichni bozi okamžitě chtěli za manželku. Rozhodla se pro boha slunce Višnua. V každém z jejich dalších životů se znovu zrodila jako jeho společnice.

Protože skutečným posláním Lakšmí je přinášet na Zemi věčné štěstí, pomáhá nám v hledání životní dráhy, která by nám poskytovala slušné odměny, včetně osobního naplnění. Lakšmí ví, že bohatství samo o sobě nestačí k trvalému štěstí a musí být doprovázeno spiritualitou a pocitem seberealizace. Proto nás může vést k životnímu dílu, které bude působit radost a pomů­že i jiným.

Lakšmí je spojována s květy lotosu. Podle některých legend se zrodila z květu lotosu a v jednom z nich žije. V uměleckých dí­lech je obvykle znázorňována tak, že buď lotos nese nebo na něm stojí, přičemž lotos je symbolem duchovního probuzení, klidu a míru.

Lakšmí vnáší do našich domovů půvab, krásu a lásku a stará se o to, aby byly zajištěny všechny potřeby domácností.

Lakšmí praví:
"... Proto vám chci říci, že budete-li na věci příliš tlačit, aby se staly, bude to vaší největší zábranou a překážkou, kterou lze překonat jen tak, když dojdete k přesvědčení, že veškeré bohatství je již ve vašem nitru. Jakmile se s tímto vědomím uvolníte a budete s jistotou vědět, že je o vše postaráno, všechny překážky zmizí."

Pomáhá:
* s blahobytem
* s krásou a estetikou
* s trvalým štěstím
* s domácími zásobami a jídlem
* s mýcením prostoru pro stavbu domu

INVOKACE
Lakšmí má ráda vděčná a vnímavá srdce. Když ji chcete přivo­lat, představujte si, že vám božským způsobem splní veškerá va­še přání. Pociťujte za to vděčnost. Vězte přitom, že síla vašeho Stvořitele, spojená s vaší vírou a láskyplnou pomocí Lakšmí, se zázračně zhmotňuje: Její zjevení jsou fyzickým vtělením lásky a vděčnosti, kterou právě cítíte.
Zaměřujte se nadále na vaše tužby a dívejte se a pociťujte, jak se vaše tužby splňují. Pak Lakšmí poděkujte ...


Zdroj: www.nakridlechandelu.cz

1. čakra

17. září 2014 v 16:55 Čakry

1. čakra, kořenová, Múládhára


2. čakra

17. září 2014 v 16:54 Čakry

2. čakra, sakrální, Svádhišthána


3. čakra

17. září 2014 v 16:40 Čakry

3. čakra, solar-plexu, Manipura


4. čakra

17. září 2014 v 16:25 Čakry

4. čakra, srdeční, Anahata


5. čakra

17. září 2014 v 16:13 Čakry

5. čakra, krční, Višuddha


6. čakra

17. září 2014 v 15:59 Čakry

6. čakra, čelní, Adžňa


7. čakra

17. září 2014 v 15:42 Čakry

7. čakra, korunní, SahasraraArchanděl Michael - českému národu II.

2. září 2014 v 15:27 Zprávy od andělů


Český národ je povolán k velkým skutkům.
Český národ se stane slavným.
Synové a dcery českého národa povstanou v boji proti Temnotě.

Simona M.: Proč zrovna český národ?
Archanděl Michael: Český národ je předurčen pro velké skutky, protože v minulosti se osvědčil jako národ hrdinů.

V historii českého národa bylo mnoho odvážných lidí, kteří nezištně pomáhali národu a přinášeli vlastní oběti pro blaho ostatních.

Tito hrdinové, často neznámí, ale velmi stateční, jsou ve velkém množství inkarnování zpět v českém národu.

V českém národu je nyní inkarnováno mnoho nanebevzatých mistrů (= bytosti z nejvyšších duchovních úrovní = vysvětlení od arch. Michaela), kteří se podílejí na celkovém vzestupu českého národa.

Český národ je vystaven velkému tlaku ze strany Temnoty.
Nejsilnější zbraní Temnoty proti českému národu je ZÁVIST.
Temnota vysílá jedovaté šípy závisti po všech lidech tohoto národa.

Braňte se proti těmto útokům láskou.


Text je channeling - přijala Simona Matějíčková
Tento článek lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem,
pokud bude připojen aktivní odkaz na tyto stránky www.jdu-za-svymi-sny.blog.cz ,
včetně celé této poznámky.


.
.
.
.
.
.
.

S Petrem Chobotem - o všem - díl 2..

2. září 2014 v 13:44 Videa
Petr Chobot:

Myšlenkové vlny jsou zatím neznámá forma energie.
Tato energie je však nesmírně mocná -- i když je fyzikálně velice jemná.
Je to doslova všepronikající kvantová substance, schopná měnit skutečnost.

Až začnou miliony lidí produkovat jiný typ mentálních kmitů, změní se celá Země.
Bude tím započata nová kapitola její evoluce.Archanděl Michael - českému národu I.

1. září 2014 v 15:37 Zprávy od andělů


Já jsem archanděl Michael a pověřuji všechny, kteří budou číst tyto řádky, aby šířili mou zprávu:

Jste příslušníci vyvoleného národa a je třeba, abyste začali chápat význam, který má český národ v dějinách planety Země.
Staňte se pány svého osudu,
přestaňte ohýbat hřbet před násilníky, kteří Vám vyhrožují.
Staňte se seběvědomými lidmi, kteří věří sobě a svým vizím.

Jste předurčeni k úspěchu.

V českém národě je inkarnováno velmi mnoho bytostí, které pocházejí z jiných světů a jsou zde proto, aby pozvedli vědomí Čechů ke svobodě, k víře v pravdu
a k víře v sebe.

Tyto bytosti odjinud - žijí v tělech obyčejných lidí a většina z nich netuší, kdo jsou.
Bytosti z jiných částí našeho vesmíru přicházejí na planetu Zemi s úkolem poznat lidi a pomoci jim najít cestu k osvícení.

Já, archanděl Michael žehnám českému národu a žehnám každému z vás, kdo hledáte svou podstatu.


Simona M.: Co máme pochopit?
Archanděl Michael: Češi mají pochopit, že svoboda je jejich právo.
Češi mají pochopit, že mají právo poznat pravdu o vesmírných zákonitostech.
Víra v sebe znamená, že Češi se mají naučit věřit svým schopnostem.

Simona M.: Co znamená osvícení?
Archanděl Michael: Osvícení znamená - pochopení vesmírných zákonitostí.
Hlavní vesmírnou zákonitostí je bezpodmínečná láska a odpuštění.

Simona M.: Co je podstata?
Archanděl Michael: Ten, kdo hledá svou podstatu - hledá odkud přišel, kdo je
a kam směřuje.

Simona M.: Co znamená, že nám žehnáš?
Archanděl Michael: Posílám zářivé Světlo českému národu, aby našel sám sebe a svou podstatu.


Text je channeling - přijala Simona Matějíčková
Tento článek lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem,
pokud bude připojen aktivní odkaz na tyto stránky www.jdu-za-svymi-sny.blog.cz ,
včetně celé této poznámky.


.
.
.
.
.
.